สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเวียย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กระหนกงาม
 
1. นายวรายุทธ  บุญเจริญ
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายธาดา  แสนกล้า
2. เด็กชายฤทธิชัย  ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวทิพยสุคนธ์  ชูชมงาม
2. นายประมวล  อุ่นคำ