สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแงงกวง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงกุลชนิษฐ์  เจือจันทร์
 
1. นางสมจิต  งามขุนทด
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  มีศิริ
 
1. นางสาวพรพิมล  ค้ำคูณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศิลป์
2. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ศิลากุล
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  ชัยวิเศษ
2. นางสาวอารีรัตน์  ทรัพย์ครองชัย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงวรัญชนา  อสุรินทร์
 
1. นางสาวอัจจิมา  วิศิษฐ์สกุล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนกนก  บุญยงค์
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  ชัยวิเศษ