สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงอรัญญา  สายกระสุน
 
1. นางนภัสนันท์  ทองนำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภัทรา  โสนาพูน
 
1. นางนภัสนันท์  ทองนำ
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพล  สุดลาวดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์เขียว
 
1. นายสมหวัง  พลทวี
2. นางกรรณิการ์  สุขจิต