สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงอรัญญา  สายกระสุน
 
1. นางนภัสนันท์  ทองนำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภัทรา  โสนาพูน
 
1. นางนภัสนันท์  ทองนำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณลาศ
 
1. นางสาวศศิภา  ยิ่งเรงเริง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงปิยะดา  สุขสนิท
3. เด็กหญิงสร้อยทอง  แสนกล้า
 
1. นางกรรณิการ์  สุขจิต
2. นางจิราทิพย์  วรโชติติยานนท์
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมฤดี  บุญมาก
 
1. นางสาวชัญญานุช  ยอดรักษ์
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  ยืนยง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สุดศรี
3. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขสนิท
 
1. นางกรรณิการ์  สุขจิต
2. นายสมหวัง  พลทวี
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพล  สุดลาวดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์เขียว
 
1. นายสมหวัง  พลทวี
2. นางกรรณิการ์  สุขจิต
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทิสา  สายกระสุน
 
1. นางนภัสนันท์  ทองนำ