สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีตะวัน (ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายสมัชญ์  แสนจันทร์
 
1. นางสาวประภัสสร  ดัชถุยาวัตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  พวงประยงค์
2. เด็กหญิงชนากานต์  คำงาม
3. เด็กหญิงธนภรณ์  แมลงทับ
4. เด็กหญิงปวีณา  ระดมบุญ
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  วงศ์ษาเศก
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ห่อทอง
7. เด็กหญิงวาธินี  ควรทอง
8. เด็กหญิงวิรัญชนา  รัมพณีนิล
9. เด็กหญิงสรนันท์  ต้นทอง
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ราชสุข
 
1. นางมนตรา  บูรณ์เจริญ
2. นางกอบแก้ว  ห่อทอง
3. นายสรยุทธ  บุตรเงิน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พันธวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญา  บุตรเงิน
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พวงประยงค์
4. เด็กหญิงจิราพร  คำงาม
5. เด็กหญิงชุติมา  แก้วนาคูณ
6. เด็กหญิงณัฐวิภา  นพพิบูลย์
7. เด็กหญิงพรพรรณ  ระดมบุญ
8. เด็กหญิงมินตรา  หล่อทอง
9. เด็กหญิงรุ่งรวี  หุ่นทอง
10. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พนิจรัมย์
11. เด็กหญิงสุดาวรรณ  จันทร์ไทย
12. เด็กหญิงสุนิสา  สุบุญสันธ์
13. เด็กหญิงอมลรดา  สมรูป
14. เด็กหญิงเบญญาภา  กวนฮางฮอง
15. เด็กหญิงแพรสไบ  สุขสวัสดิ์
 
1. นางศริญญา  บุญเติม
2. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นชม
3. นายสมสิน  เสถียรรัตนชัย
4. นายพัฒนพงษ์  ศิริมาก