สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีราชา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สวัสดี
 
1. นายศรากร  บุดดางาม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุเทวี
2. เด็กหญิงรุจิรา  อุชา
3. เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วแบน
 
1. นางสาวน้ำฝน  บุญตลาด
2. นางสาวรัชดาพร  กงกาหน