สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศานาถ  ชิงชนะ
 
1. นางเพ็ญศรี  ชนะชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยา  คงราษี
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  โสภา
2. เด็กหญิงนันธิดา  คิดดีจริง
 
1. นางเพ็ญศรี  ชนะชัย
2. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์แก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยุต  กรวยทอง
2. เด็กชายพศวัฒน์  เหลี่ยมดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์แก้ว
2. นางอมรรัตน์  กรวยทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกีรติยาภรณ์  พ่อค้า
2. เด็กหญิงชนาภา  โรจนปรียารักษ์
3. เด็กหญิงนุจรี  ครวญดี
4. เด็กหญิงปัทมพร  ขอพึ่งกลาง
5. เด็กหญิงแพรวา  คำกอน
 
1. นางแก่นใจ  จันทราเลิศ
2. นางอมรรัตน์  กรวยทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  คิดดีจริง
2. เด็กหญิงนันทิกา  แผ้วพลสงค์
3. เด็กหญิงปัทมา  เสมอภาค
4. เด็กหญิงอรุณี  เพ็ชรมั่ง
5. เด็กชายโยธิน  บุญยงค์
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
2. นายสินชัย  ใจกล้า
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ปรากฎชื่อ
 
1. นางอมรรัตน์  กรวยทอง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกีรติกา  จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงจณิสตา  สมัครสมาน
3. เด็กหญิงจันทกานต์  พันภูรักษ์
4. เด็กหญิงชนาภัทร  ดมหอม
5. เด็กหญิงญดา  ศรีพรม
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปรากฎชื่อ
7. เด็กหญิงปิยาอร  ยืนยาว
8. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  จารัตน์
9. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พันธ์ศรี
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  สรวมเหมาะ
11. เด็กหญิงสาวิณี  ไทยสูง
12. เด็กหญิงสุจิรา  กระจายศรี
13. เด็กหญิงสุชานาถ  เสมอใจ
14. เด็กหญิงอัญชนา  สมานทอง
15. เด็กหญิงอัญธิกา  เหลือล้น
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
2. นางเพ็ญศรี  ชนะชัย
3. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
4. นางสาววาสนา  สุกใส
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชนะสุข
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เฉลียวศิลป์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวเครือ
4. เด็กหญิงชนิดา  มุตตะโสภา
5. เด็กหญิงญาณิศา  ยุพการณ์
6. เด็กหญิงน้ำฝน  แชมรัมย์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  งามเลิศ
8. เด็กหญิงภาวิณี  สโนทอง
9. เด็กหญิงรวีวรรณ  เหมือนคิด
10. เด็กหญิงวิภาดา  สมัครสมาน
11. เด็กหญิงสุณัฐญา  พ่อค้า
12. เด็กหญิงอทิตยา  โพธิ์ศรี
13. เด็กหญิงอนัญญา  มุมทอง
14. เด็กหญิงอิงพร  จรจรัญ
15. เด็กหญิงอิสริยา  ภูพวง
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
2. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
3. นางสาววาสนา  สุกใส
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายภัทรกร  ศรีทองบูรณ์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยุพการณ์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  ราชกระโทก
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวิณี  สโนทอง
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  เหลี่ยมดี
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ขุมทอง
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เฉลียวศิลป์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วเหลี่ยม
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา  มุตตะโสภา
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.333 ทอง 12 1. เด็กหญิงจุติมา  โสนทอง
2. เด็กหญิงณิชนันท์  สุกใส
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นุวัยยา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์แก้ว
2. นางอรพรรณ  ประดับสุข
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.4 ทอง 7 1. เด็กชายกฤตพจน์  สุริยะ
2. เด็กชายคชพล  สมัครสมาน
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ปรากฎชื่อ
 
1. นางสาวสุพัสสรณ์  ศรีทัพไทย
2. นางรัชดา  มุมทอง
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคภรณ์  คำแหง
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส