สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงเขมนิจ  นพเก้า
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงภณิดา  คงสกุล
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงอรปรียา  ยัดดี
 
1. นางพันทนา  ภาสกานนท์