สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. นายสุรพงษ์  ชาวนา
 
1. นางอุไรวรรณ  บูรณ์เจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวศิน  สติภา
 
1. นางสาวดวงใจ  สมบูรณ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สำราญใจ
2. เด็กชายภาณุ  อนุสา
 
1. นางสาวสุพรรระณา  มุ่งดี
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายธวัชชัย  สำราญใจ
2. เด็กหญิงแพรพลอย  สำราญใจ
 
1. นายกิตติชัย  คำวิไชย