สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. นายสุรพงษ์  ชาวนา
 
1. นางอุไรวรรณ  บูรณ์เจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐนันท์  สำราญใจ
 
1. นางสาวดวงใจ  สมบูรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวศิน  สติภา
 
1. นางสาวดวงใจ  สมบูรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวดวงใจ  สมบูรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายจิระโรจน์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงณุวดี  มาลัย
 
1. นางอุไรวรรณ  บูรณ์เจริญ
2. นางสำเนียง  สานะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรพงษ์  สมบูรณ์
 
1. นางอุไรวรรณ  บูรณ์เจริญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   สำราญใจ
 
1. นางอุไรวรรณ  บูรณ์เจริญ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สำราญใจ
2. เด็กชายภาณุ  อนุสา
 
1. นางสาวสุพรรระณา  มุ่งดี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายธวัชชัย  สำราญใจ
2. เด็กหญิงแพรพลอย  สำราญใจ
 
1. นายกิตติชัย  คำวิไชย