สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ (ปัญจวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.75 ทอง 15 1. เด็กชายจักรภัทร  จันทอง
 
1. นางจิตนาวรรณ์   ศรีสวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แขมคำ
2. เด็กหญิงกัลยากร  เกษรพรหม
3. เด็กชายจักรภัทร  จันทอง
4. เด็กหญิงถิรดา  โต๊ะงาม
5. เด็กชายปิยพงษ์  อินทร์ควร
6. เด็กชายรุ่งโรจน์  คงงาม
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สังคบัญชร
8. เด็กหญิงสุภาวิณี  บุตรประโคน
9. เด็กชายอภิรักษ์  ขามใหญ่
10. เด็กชายเจตสฤษฏิ์  มุ่งงาม
 
1. นางจิตนาวรรณ์   ศรีสวัสดิ์
2. นางทัศนีย์  มะโนชาติ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมีนาพร  ผะเดิมดี
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  กลิ่นสุคนธ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปถัมภ์
4. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทา
5. เด็กหญิงเบญจพร  แก้วใส
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญเต็ม
 
1. นางจิตนาวรรณ์   ศรีสวัสดิ์
2. นางทัศนีย์  มะโนชาติ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เหมะธุรินทร์
 
1. นางทัศนีย์  มะโนชาติ