สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภัสรา  ศิลาชัย
 
1. นางวราภรณ์  เบ็ญเจิด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นางสาวพัทริกา  ศาลางาม
 
1. นางสาวทิพาพร  แม่นงาม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชี่ยวชาญ
 
1. นายสนอง  เครือวัลย์
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพล  ยุทธรัตน์
 
1. นายสมพงษ์  บุญเสริม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.333 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นิยม
2. เด็กหญิงพงศ์นภา  แม่นงาม
3. เด็กหญิงอนัฐชญา  หมายญาติกลาง
 
1. นางวริศรา  ทองแม้น
2. นางมลฤดี  หล่อทอง