สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  เพิ่มดี
 
1. นายกาหลง  สุนทรพิทักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เพิ่มนิต
2. เด็กหญิงพรไพลิน  โยลัย
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลาบอาษา
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  วงศ์อนันต์
5. เด็กหญิงอังคณา  พงษ์พันธ์
 
1. นายพินิจ  ศิริมาก
2. นางวริศรา  ทองแม้น