สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  เพิ่มดี
 
1. นายกาหลง  สุนทรพิทักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอัญชรี  มัศยามาศ
 
1. นายสมบัติ  มีกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เพิ่มนิต
2. เด็กหญิงพรไพลิน  โยลัย
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลาบอาษา
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  วงศ์อนันต์
5. เด็กหญิงอังคณา  พงษ์พันธ์
 
1. นายพินิจ  ศิริมาก
2. นางวริศรา  ทองแม้น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภัสรา  ศิลาชัย
 
1. นางวราภรณ์  เบ็ญเจิด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นางสาวพัทริกา  ศาลางาม
 
1. นางสาวทิพาพร  แม่นงาม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชี่ยวชาญ
 
1. นายสนอง  เครือวัลย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายโจเซิ่น  นาจำปา
 
1. นางแสงอ่อน  แม่นงาม
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพล  ยุทธรัตน์
 
1. นายสมพงษ์  บุญเสริม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.333 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นิยม
2. เด็กหญิงพงศ์นภา  แม่นงาม
3. เด็กหญิงอนัฐชญา  หมายญาติกลาง
 
1. นางวริศรา  ทองแม้น
2. นางมลฤดี  หล่อทอง