สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  จอมศรี
 
1. นางผกาเดียว  นนทธิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  สุขยานุดิษฐ
 
1. นางพันธ์นิภา  มีศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สีผุย
 
1. นางอุไร  ทรงเย็น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  การณรงค์
 
1. นางสาวนริญญา  จันลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  เข้าเมือง
2. เด็กหญิงวรินทิพย์  ชูชี
3. เด็กหญิงสมพิศ  แจ่มใส
 
1. นางสาวเกศินี   ชมเกียรติกุล
2. นางอุมาพร  บูรณ์เจริญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 5 1. เด็กชายธานินทร์  พูนสุด
2. เด็กชายปฎิพัฒน์  พูนมั่น
3. เด็กชายวีรภัทร  วังคะพันธ์
 
1. นางสาววาสนา  เคลื่อนสุข
2. นางสุภาวดี  คำสุมาลี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทชัย  จันทนุภา
2. เด็กชายวัชรพล  สนสี
 
1. นายสมยศ  มีศิลป์
2. นางพันธ์นิภา  มีศิลป์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93.47 ทอง 5 1. เด็กชายทวนทอง  ระเริงรัมย์
2. เด็กชายปรีติชา  กาดี
 
1. นายรังสรรค์  เผือกขำ
2. นายนรินทร  อินทะจิต
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสกร  รักชื่อดี
 
1. นางเกษร  เสี่ยงตรง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงภคพร  เทพเนาว์
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ถนอมมาก
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  อินทร์อร่าม
2. เด็กหญิงจันทรา  แสงโสภี
3. เด็กชายจุลจักร  บ่อทอง
4. เด็กหญิงปูชิกา  มีเรือง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ถนอมมาก
6. เด็กหญิงภคพร  เทพเนาว์
7. เด็กชายรัชชานนท์  ลายทอง
8. เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  ชอบใจ
9. เด็กชายสุพรรณ  พิมเขต
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
2. นายสุพรรณ  ทองสุข
3. นายสุวรรณ  กองทุน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงศ์  สิงห์โสดา
2. เด็กชายจุลจักร  บ่อทอง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วก้อง
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  คิดถูก
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงสกุล
6. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีคง
7. เด็กชายธนภัทร  ณ จัตุรัส
8. เด็กชายปกรณ์  กลิ่นงาม
9. เด็กชายพีรณัฐ  เคยสนิท
10. เด็กชายรัชชานนท์  ลายทอง
11. นายศุภวัฒน์  เชื่อมาก
 
1. นายสุพรรณ  ทองสุข
2. นายสุวรรณ  กองทุน
3. นายญาณวุฒิ  รัศมี
4. นางสาวสุวะณี  เทศแก้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงสโรชา  พันยา
 
1. นายสุวรรณ  กองทุน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายพุฒิเมธ  พอกทรัพย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ใจหวัง
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  ทวีสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ครบ
 
1. นายอัษฐวัฒน์  สุรินทราบูรณ์
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันติชา  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงตรีชฎา  เกตุบุตร
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  ไชยสีดา
2. นางวราภรณ์  แพงทรัพย์