สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.84 เงิน 8 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ถนอมมาก
2. เด็กชายอภิชัย  ลัดดา
 
1. นายรังสรรค์  เผือกขำ
2. นายนัฐพงค์  ทวีฉลาด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายวาสุ  หนึ่งใจ
2. เด็กหญิงศศิธร  คลายทุกข์
 
1. นางเกษร  เสี่ยงตรง
2. นางสาวกนกลักษณ์  เพ็ชรพราว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 75.85 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐขมณี  สุบินนาม
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สีสวย
3. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญสุข
4. เด็กหญิงปัจฐิตา  หลงอุย
5. เด็กหญิงมุฑิตา  นามบุรี
6. เด็กหญิงมุทิตา  นาเจิมพลอย
7. เด็กหญิงศิริกันยา  พวงเพ็ชร
8. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ฤกษ์ไชย
9. เด็กหญิงสุธิตา  ฉัตรทัน
10. เด็กหญิงหทัยชนก  ลายทอง
 
1. นางเกษร  เสี่ยงตรง
2. นางสาวกนกลักษณ์  เพ็ชรพราว
3. นางสาวสุรีรัตน์  ยอดศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทรา  แสงโสภี
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 72.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงปูชิกา  มีเรือง
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 78.65 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  ชอบใจ
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 7 1. เด็กชายสุพรรณ  พิมเขต
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สนสี
 
1. นายสุวรรณ  กองทุน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คลำทอง
 
1. นางศรัณย์รัชต์  เมืองแก้ว
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74.25 เงิน 4 1. เด็กชายพีรณัฐ  เสมอภาค
2. เด็กชายอัครพล  แซ่ไล้
 
1. นายอัษฐวัฒน์  สุรินทราบูรณ์