สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงอารียา  รอดคลองตัน
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนัสชนก  มากใหญ่
2. เด็กหญิงรุจิรา  บำรุงตน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  งามแพง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ยอดสิง
5. เด็กหญิงอภิสรา  สากล
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
2. นางกนกภรณ์  วงเวียน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เปนนาม
3. เด็กหญิงภักตร์พิมล  สายใจ
4. เด็กหญิงภัทธาวรรณ  ป้องกลาง
5. เด็กหญิงอาริตา  ดาศรี
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
2. นายปราการ  สนทอง