สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรัญญา  อุทัยแสน
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงอารียา  รอดคลองตัน
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชิตาภา  โพธิ์เงิน
 
1. นางกนกภรณ์  วงเวียน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วงเวียน
 
1. นายปราการ  สนทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 53.82 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทนงเกียรติ  ไหมทอง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายวุฒิพงษ์  พันธ์ศรี
2. นายประทักษ์  ยืนยิ่ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนัสชนก  มากใหญ่
2. เด็กหญิงรุจิรา  บำรุงตน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  งามแพง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ยอดสิง
5. เด็กหญิงอภิสรา  สากล
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
2. นางกนกภรณ์  วงเวียน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เปนนาม
3. เด็กหญิงภักตร์พิมล  สายใจ
4. เด็กหญิงภัทธาวรรณ  ป้องกลาง
5. เด็กหญิงอาริตา  ดาศรี
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
2. นายปราการ  สนทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายปริญญา  โพธิ์เงิน
 
1. นายวุฒิพงษ์  พันธ์ศรี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมชาติ
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน