สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะโน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณี  สวัสดี
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไตรพรม
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81.99 ทอง 4 1. เด็กชายอนุสรณ์  เชียงหนุ้น
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศริญญา  อัมวรรณ์
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสรินยา  ทองสี
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรา  นิลแก้ว
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกษฎาพร  สระแก้ว
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สุดชา
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณณิกา  มีิอิสสระ
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิธร  พิมพ์เพ็ง
 
1. นางสาวณัฐฐาพร  ทองคำ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.333 ทอง 11 1. เด็กชายธนาธร  ยอดจันทร์
2. เด็กชายพัชระ  บุระภา
3. เด็กหญิงโสณารินทร์  กิ่งวงศา
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นางสาวภัศรา  เลาเลิศ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายบุญส่ง  จำปี
2. เด็กชายพรมพร  ผสมทรัพย์
3. เด็กชายเอกรินทร์  อบอุ่น
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นางสาวประภัสสร  อบอุ่น