สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะโน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกพร  สอนดี
2. เด็กชายณัติพล  บุญเพิ่ม
3. เด็กชายวิวัฒน์  พงษ์สระพัง
4. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สมัญญา
5. เด็กหญิงโชติรส  สว่างภพ
 
1. นายอดิศักดิ์  ก่อแก้ว
2. นายสาคร  นิลทัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิภาพร  สินสิริ
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิจิตรา  พันนาค
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปราณี  วงศ์พินิจ
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญไทย
2. เด็กชายศักดิ์ดา  สมัญญา
 
1. นายอรุณ  อุไร