สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรชิตา  คงนาค
 
1. นางอานุศรา  พิมพ์จันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายศิรศักดิ์  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงอัญมณี  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสาววณิชชา  เจือจันทร์
2. นางอานุสรรา  พิมพ์จันทร์