สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสังแก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สระแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วจักษุ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  สมัญญา
2. นางสาวอุมาพร  สุนุรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีมันตะ
2. เด็กหญิงณัฐฤดี  แก้วเหลือง
3. เด็กหญิงวรัญญา  สาทิพจันทร์
4. เด็กหญิงวิภาพร  สีดาลี
5. เด็กหญิงอริสา  สุดาจันทร์
 
1. นางอมรา  นวฤกษ์
2. นางวรรณเพ็ญ  บุญโต