สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสังแก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธิญาดา  สุมาลุย์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สวาทรัมย์
3. เด็กหญิงสุนารี  วิชุมา
 
1. นางภัชรินทร์  ขันติมาตร์
2. นางวรรณเพ็ญ  บุญโต