สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชัย  สุดใจ
 
1. นายกิตติพงศ์  ฉัตรเฉลิมเดช
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ดีทรัพย์
2. เด็กหญิงสาลีนี  มีศิลป์
3. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  สุดใจ
 
1. นางปวิมล  สุกใส
2. นายฉัตรชัย  สมปาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยวงทอง
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตทะเล
2. เด็กหญิงจิราพร  พวงยี่โถ
3. เด็กหญิงนพรัตน์  สายสวาท
4. เด็กหญิงนัทธิดา  คิดกล้า
5. เด็กหญิงปิยะนุช  เปล่งปลั่งศรี
6. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใจหมายดี
7. เด็กหญิงสุภาวดี  มีโชค
8. เด็กหญิงอรญาณี  ต้นทอง
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
2. นายคมศักดิ์  เส้นศูนย์
3. นางศิริพร  ลิมปเวชรักษ์
4. นางสาวเบญจพร  มีโชค
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร   แก้วศิลา
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สายสวาท
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เนียมหอม
4. เด็กหญิงวิภาดา  สืบสาม
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใจหมายดี
6. เด็กหญิงสุภาวดี  มีโชค
7. เด็กหญิงเพียงฤทัย  โพธิ์ไทร
 
1. นางวิลาวัณย์  ประวาสุข
2. นายคมศักดิ์  เส้นศูนย์
3. นางศิริพร  ลิมปเวชรักษ์
4. นางเมธาพร  ทองสุก
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิภา   ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงสุชาดา  สืบสาม
 
1. นายธง  ต่อยอด
2. นางรุ่งรัศมี  ต่อยอด
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายจุลจักร  ใจหาญ
2. เด็กหญิงพรนภา  นะกุลรัมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  ศรีชอุ่ม
 
1. นายจุมพล  ครองศิลป์
2. นางมะลิ  สุภาสัย