สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.8 ทอง 4 1. เด็กชายวัชระพงษ์  จำปาจวบ
 
1. นางรัชนี  พิศโสระ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริชาต  ปานรักษา
 
1. นางปราณี  เชิดกลิ่น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงพิไลพร  สงวนดี
3. เด็กหญิงวนาลี  จันทินมาธร
 
1. นางปราณี  เชิดกลิ่น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หาญเหี้ยม
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  สินทรัพย์
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  มีโชค
 
1. นางปราณี  เชิดกลิ่น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมิรันตี  ศรีทอง
 
1. นายสะหวาน  ป้องเขต
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายพลาธิป  เกลียวเพียร
 
1. นายสะหวาน  ป้องเขต
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.666 ทอง 14 1. เด็กชายคมศักดิ์  จินทินมาธร
2. เด็กชายชินกร  ขวัญยืน
3. เด็กชายภาณุพงศ์  หาญเหี้ยม
 
1. นางจำเนียร  ทิพย์สูงเนิน