สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชาพร  สุขดี
 
1. นางสิงหา  ครึ่งมี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐกานต์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงพิมพ์ธิกานต์  สุขจิต
 
1. นางปราณี   เชิดกลิ่น
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70.75 เงิน 14 1. เด็กหญิงไพลิน  ทองศรี
 
1. นางถนอมนาถ  ทองนำ
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิมพิไล  ยิ้วว่อง
2. เด็กชายศุภสิทธ์  ตรองจิตต์
 
1. นางรัชนี  พิศโสระ