สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เพิ่มนิตย์
 
1. นางถนอมนาถ  ทองนำ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  หาญเหี้ยม
 
1. นางมะลิทอง  ชาวนา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอาริสา  ทับวันนา
 
1. นางมะลิทอง  ชาวนา