สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชาพร  สุขดี
 
1. นางสิงหา  ครึ่งมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.8 ทอง 4 1. เด็กชายวัชระพงษ์  จำปาจวบ
 
1. นางรัชนี  พิศโสระ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริชาต  ปานรักษา
 
1. นางปราณี  เชิดกลิ่น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐกานต์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงพิมพ์ธิกานต์  สุขจิต
 
1. นางปราณี   เชิดกลิ่น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงพิไลพร  สงวนดี
3. เด็กหญิงวนาลี  จันทินมาธร
 
1. นางปราณี  เชิดกลิ่น
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  หาญเหี้ยม
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  สินทรัพย์
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  มีโชค
 
1. นางปราณี  เชิดกลิ่น
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมิรันตี  ศรีทอง
 
1. นายสะหวาน  ป้องเขต
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายพลาธิป  เกลียวเพียร
 
1. นายสะหวาน  ป้องเขต
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64.34 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสิวรินทร์  แย้มประโคน
 
1. นางถนอมนาถ  ทองนำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เพิ่มนิตย์
 
1. นางถนอมนาถ  ทองนำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 -    
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  หาญเหี้ยม
 
1. นางมะลิทอง  ชาวนา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70.75 เงิน 14 1. เด็กหญิงไพลิน  ทองศรี
 
1. นางถนอมนาถ  ทองนำ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอาริสา  ทับวันนา
 
1. นางมะลิทอง  ชาวนา
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิมพิไล  ยิ้วว่อง
2. เด็กชายศุภสิทธ์  ตรองจิตต์
 
1. นางรัชนี  พิศโสระ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.666 ทอง 14 1. เด็กชายคมศักดิ์  จินทินมาธร
2. เด็กชายชินกร  ขวัญยืน
3. เด็กชายภาณุพงศ์  หาญเหี้ยม
 
1. นางจำเนียร  ทิพย์สูงเนิน