สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงจริญญา  ยามไสย
2. เด็กชายชานนท์  สุภิษะ
3. เด็กชายธนภัทร  ยิ่งมีอยู่
4. เด็กหญิงนวพรรษ  เชิดชาย
5. เด็กชายภรรคพงษ์  สุขทอง
6. เด็กหญิงรุจจิรา  ชมอินทร์
7. เด็กหญิงวิยะดา  ผลทอง
8. เด็กชายวีรภัทร  ศิริพุทธ
9. เด็กหญิงสุนิสา  วังแก้ว
10. เด็กชายอัครวินท์  มีแยบ
 
1. นางรัตนาวรรณ  สงวนชื่อ
2. นางสาวธิดาธรณ์  โหมหัก
3. นางเสาวนีย์  คงกล้า