สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสัญชัย  วรรณคำ
2. เด็กหญิงอลิษา  สุบินยัง
3. เด็กหญิงเสาวณี  ระเมียดดี
 
1. นางเยาวรัตน์  ฉัตรทอง
2. นางสาวเบญจภรณ์  บุญทศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธรัญญา  พิศงาม
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ระยาทอง
3. เด็กชายศิรา  พลศิมมา
 
1. นายนันทิพัฒน์  อาจหาญ
2. นางสาวดาริณี  ระวังชื่อ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรฐิมา  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงลดาวัลย์   ผาสุข
3. เด็กหญิงสุมนัท  สิงหพรม
 
1. นางเยาวรัตน์  ฉัตรทอง
2. นางสาวเบญจภรณ์  บุญทศ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงจริญญา  ยามไสย
2. เด็กชายชานนท์  สุภิษะ
3. เด็กชายธนภัทร  ยิ่งมีอยู่
4. เด็กหญิงนวพรรษ  เชิดชาย
5. เด็กชายภรรคพงษ์  สุขทอง
6. เด็กหญิงรุจจิรา  ชมอินทร์
7. เด็กหญิงวิยะดา  ผลทอง
8. เด็กชายวีรภัทร  ศิริพุทธ
9. เด็กหญิงสุนิสา  วังแก้ว
10. เด็กชายอัครวินท์  มีแยบ
 
1. นางรัตนาวรรณ  สงวนชื่อ
2. นางสาวธิดาธรณ์  โหมหัก
3. นางเสาวนีย์  คงกล้า
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาวเหนือ  ทรัพย์เมฆ
2. เด็กชายนัตพงษ์  จำนงดี
3. เด็กหญิงนัทธนี  เบ็ญเจิด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ยิ่งมีมา
5. เด็กหญิงมลฤดี  พังตังโม
6. เด็กชายรัชชานนท์  บุญสุยา
7. เด็กชายวัฒนพล  อยู่ครบ
8. เด็กชายศรัณ  แสงศิลา
9. เด็กชายสมปอง  สุบินยัง
10. เด็กชายอนุชา  ดวงไทย
 
1. นายเสริม  ยัดดี
2. นางทัศนีย์  เกิดกล้า
3. นางสาววิภา  ซิวประโคน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยิ่งมีมา
2. เด็กชายธนายุทธ  ศรีพฤกษ์ภูมิ
3. เด็กชายพสุมนต์  บำรุงชื่อ
4. เด็กหญิงยุรนันท์  เติมสุข
5. เด็กหญิงเสาวนันท์  มูลคำ
 
1. นายชัชวาลย์  ก้านจักร์
2. นางสาวดาริณี  ระวังชื่อ