สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  สมหวัง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงคำ
 
1. นางจุฑามาศ  สายกระสุน
2. นางจุฑามาส  บำรุงพงศานนท์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหมือนนึก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดารา
 
1. นางจุฑามาศ  สายกระสุน
2. นางดวงจันทร์  ศรีระอุดม
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายธนวันต์  ทองโส
2. เด็กชายพชร  ทองสุข
3. เด็กชายภากร  จันทวงศ์
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญรอด
2. นางอัมพร  แผ่นทอง