สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  สมหวัง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงคำ
 
1. นางจุฑามาศ  สายกระสุน
2. นางจุฑามาส  บำรุงพงศานนท์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหมือนนึก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดารา
 
1. นางจุฑามาศ  สายกระสุน
2. นางดวงจันทร์  ศรีระอุดม
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงศิรินภา  พวงลัดดา
 
1. นางอัมพร  แผ่นทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  พิมพ์น้อย
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงชญานิศ  ทะกอง
2. เด็กชายธนพล  บุตรดี
3. เด็กชายภาสกร  ท่อนทอง
 
1. นางสาวพันทิวา  ผลเจริญ
2. นางตุ่มทอง  ภูแก้ว
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจ๊ะปูเต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จาบทอง
3. เด็กหญิงสุณิสา  เสารางทอง
 
1. นางสาวพันทิวา  ผลเจริญ
2. นางตุ่มทอง  ภูแก้ว
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กชายยศพล  แสงคำ
2. เด็กหญิงเกษิณี  ทองโส
 
1. นางจุฑามาศ  สายกระสุน
2. นางจุฑามาส  บำรุงพงศานนท์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายธนวันต์  ทองโส
2. เด็กชายพชร  ทองสุข
3. เด็กชายภากร  จันทวงศ์
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญรอด
2. นางอัมพร  แผ่นทอง
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณกร  จงผสม
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ห่อทอง
3. เด็กชายศตวรรษ  นวลดี
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญรอด
2. นางจุฑามาศ  สายกระสุน