สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอิงครัตน์  ธิติดิษยาพันธ์
 
1. นางนัยรัตน์  เฉลียวศิลป์ เลอร์รูวซ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ทองภูบาล
 
1. นางสุภัทรา  กองทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ประสงค์ทรัพย์
 
1. นางสุพรรณี  เจริญผล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัณณิตา  จารัตน์
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ค้ำคูณ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรณิศ  กูลสังข์
2. เด็กชายสิทธิชัย  พ่อค้า
 
1. นายเอกชัย  บุญยงค์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.333 ทอง 9 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เพียรงาม
2. เด็กหญิงวรารัตนื  มูลกัน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิทธิสวนจิก
 
1. นายประยุทธ  โพธิ์เงิน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สมัครสมาน
2. เด็กหญิงรจนา  หมู่ดี
3. เด็กหญิงศุกร์ธิษา  เจริญผล
 
1. นางนันทพร  แก้ววงค์
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัคนันท์  ว่องไว
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไหมทอง