สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ยืนยาว
2. เด็กชายพฤฒิชัย  บุญสม
 
1. นางกรรณิการ์  สมานรักษ์
2. นางสมควร  แววเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชภรณ์  สะถาน
2. เด็กชายสมภพ  จุไร
 
1. นางกรรณิการ์  สมานรักษ์
2. นางสมควร  แววเพชร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายดรัสพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. เด็กชายศุภณัฐ  กิรัมย์
3. เด็กชายเธาสิทธิ์  ยืนยาว
 
1. นายชม  เฉลิม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนภาพร  บรรลือทรัพย์
2. เด็กชายพุฒิเมธ  กระแสโสม
3. เด็กชายอรรภพล  โสรเนตร
 
1. นางสุภัทรา  กองทอง
2. นางสาวปิยพันธ์  ผ้าผิวดี
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายชาญวิทย์  คงบุญ
2. เด็กชายโรจนรัตน์  เสนาะเสียง
 
1. นายเอกชัย  บุญยงค์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายพัทชรพล  บุญสม
2. เด็กชายศุภชีพ  งามเลิศ
 
1. นายเอกชัย  บุญยงค์
2. นายอนุวัฒน์  บุญเลิศ
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิติศักดิ์  เขียววิลัย
2. เด็กชายธันวา  สมัครสมาน
3. เด็กชายเอกชัย  ชาวนา
 
1. นางสมพร  สมัครสมาน
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทภพ  สมานใจ
2. เด็กชายยศภัทร  ค้าขึ้น
 
1. นางสมควร  แววเพชร
2. นางกรรณิการ์  สมานรักษ์