สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอิงครัตน์  ธิติดิษยาพันธ์
 
1. นางนัยรัตน์  เฉลียวศิลป์ เลอร์รูวซ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ทองภูบาล
 
1. นางสุภัทรา  กองทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา   สหาวัตร
 
1. นางสมควร  แววเพชร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ยืนยาว
2. เด็กชายพฤฒิชัย  บุญสม
 
1. นางกรรณิการ์  สมานรักษ์
2. นางสมควร  แววเพชร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชภรณ์  สะถาน
2. เด็กชายสมภพ  จุไร
 
1. นางกรรณิการ์  สมานรักษ์
2. นางสมควร  แววเพชร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ประสงค์ทรัพย์
 
1. นางสุพรรณี  เจริญผล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายดรัสพงษ์  ยิ่งใจกล้า
2. เด็กชายศุภณัฐ  กิรัมย์
3. เด็กชายเธาสิทธิ์  ยืนยาว
 
1. นายชม  เฉลิม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายนพดล  ทรงนวล
2. นายวรศักดิ์  นพเก้า
3. นายเกริกศักดิ์  จุ้ยทองคำ
 
1. นายสุชีพ  ชูวา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัณณิตา  จารัตน์
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ค้ำคูณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  พ่อค้า
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ค้ำคูณ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุดเอี่ยม
 
1. นางพรจันทร์  อินเทพ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนภาพร  บรรลือทรัพย์
2. เด็กชายพุฒิเมธ  กระแสโสม
3. เด็กชายอรรภพล  โสรเนตร
 
1. นางสุภัทรา  กองทอง
2. นางสาวปิยพันธ์  ผ้าผิวดี
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรณิศ  กูลสังข์
2. เด็กชายสิทธิชัย  พ่อค้า
 
1. นายเอกชัย  บุญยงค์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  ทองคำ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุญสม
 
1. นายเอกชัย  บุญยงค์
2. นายอนุวัฒน์  บุญเลิศ
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายชาญวิทย์  คงบุญ
2. เด็กชายโรจนรัตน์  เสนาะเสียง
 
1. นายเอกชัย  บุญยงค์
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายพัทชรพล  บุญสม
2. เด็กชายศุภชีพ  งามเลิศ
 
1. นายเอกชัย  บุญยงค์
2. นายอนุวัฒน์  บุญเลิศ
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วเหลี่ยม
2. เด็กชายวัชระ  สุวรรณภพ
3. เด็กชายอนุรักษ์  เฉลิมฉัตร
 
1. นายเอกชัย  บุญยงค์
2. นายเสกสรร  สุขตัน
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษกร  เก้ารัมย์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พันธ์ศรี
3. เด็กชายสิทธิกร  พริ้งเพราะ
 
1. นายเอกชัย  บุญยงค์
2. นายเสกสรร  สุขตัน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.333 ทอง 9 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เพียรงาม
2. เด็กหญิงวรารัตนื  มูลกัน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิทธิสวนจิก
 
1. นายประยุทธ  โพธิ์เงิน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สมัครสมาน
2. เด็กหญิงรจนา  หมู่ดี
3. เด็กหญิงศุกร์ธิษา  เจริญผล
 
1. นางนันทพร  แก้ววงค์
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัคนันท์  ว่องไว
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไหมทอง
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิติศักดิ์  เขียววิลัย
2. เด็กชายธันวา  สมัครสมาน
3. เด็กชายเอกชัย  ชาวนา
 
1. นางสมพร  สมัครสมาน
 
23 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทภพ  สมานใจ
2. เด็กชายยศภัทร  ค้าขึ้น
 
1. นางสมควร  แววเพชร
2. นางกรรณิการ์  สมานรักษ์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  เบ็ญมาศ
 
1. นางพนารัตน์  อุดมทรัพย์