สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  นิยมสวน
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นนท์เต
3. เด็กหญิงไพลิน  กี่มะลิ
 
1. นางสุนันทา  ขาวแก้ว
2. นางรัตน์  เกิดเหมาะ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สร้อยดอก
2. เด็กหญิงฐิติชญา  นุใหม่
3. เด็กชายบูรพา  นิยมกล้า
 
1. นางนฤมล  สุขสิน
2. นางพิชญณิดา  สมหมาย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิษิตา  คามวาศรี
2. เด็กหญิงอลิตา  นิยมสวน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เหมือนวาจา
 
1. นางกมลพร  ชาญเจริญ
2. นางรัตน์  เกิดเหมาะ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นามวัน
2. เด็กชายชาญชัย  ยินดีงาม
3. เด็กชายวีรชัย  ดีนิยม
 
1. นายสิงห์ทอง  สุขสิน
2. นายสุเพียบ  เอิบอิ่ม