สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิติยา  แรงจบ
2. เด็กชายพลวัฒน์  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื่อมกลาง
 
1. นางสาวจรัญญา  พรมชาติ
2. นางสาวสุภาพร   รำจวน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายชัยชนะ  ถูกคะเนย์
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  มีสิทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร   รำจวน
2. นางสาวจรัญญา  พรมชาติ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีกานต์  กลอนกระโทก
2. เด็กชายวิศรุต  มีสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุรินทรา  สมานกุล
 
1. นางไพรินทร์  เพียรดี
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  นามงาม
2. เด็กหญิงเกศรา  ชัยมา
 
1. นางสาวสุภาพร   รำจวน
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายจักรพันธ์  พรมชาติ
 
1. นางไพรินทร์  เพียรดี
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุรินทณี  แขสระน้อย
 
1. นางสาวรัตนา  จองชนะ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภรันยู  วิเศษ
 
1. นางสาวรัตนา  จองชนะ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยสวย  สิงห์ยัง
 
1. นางสาวรัตนา  จองชนะ
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายพรหมวิวัฒน์  แสงรี
2. เด็กชายวุฒิพร  พรมชาติ
3. เด็กชายศุภมิตร  ยอดชลูด
 
1. นายเจียมศักดิ์  จู่จุ้ยเอี่ยม
2. นางสาวชาลิสา  สุปิงคลัด
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  นิลวร
2. เด็กชายพัชรพล  เสาวคนธ์
3. เด็กชายเมธี  บัวสาย
 
1. นายเจียมศักดิ์  จู่จุ้ยเอี่ยม
2. นายอาทิตย์ตะวัน  เนื่องภิรมย์