สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพล  สิงคเสลิต
2. เด็กหญิงปวีณา  ว่องไว
 
1. นายรัตติกานต์  จันทร์ปรุง
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยงคง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาสินี  พิชยะสูตร
 
1. นางสุจิตรา  เติมกล้า
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุริสา  จะเชนรัมย์
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยงคง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยสวย  พราวแดง
2. เด็กหญิงศรีสุดา  สงวนดี
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยงคง
2. นางสายฝน  ฉัตรทอง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เครือเนียม
2. เด็กหญิงสุนิตา  จันทร์ส่องแสง
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยงคง
2. นายรัตติกานต์  จันทร์ปรุง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เครือเนียม
2. เด็กหญิงรัตนากร  ประสมสมัย
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยงคง
2. นางสาวธนพร  คนฉลาด
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริญญา  ทรงนวล
2. เด็กหญิงอำพรรณ  สถิตสุข
 
1. นายรัตติกานต์  จันทร์ปรุง
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยงคง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาติกา  การกระสัง
 
1. นายรัตติกานต์  จันทร์ปรุง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุชาวลี  มีโชค
 
1. นางสาวธนพร  คนฉลาด
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาทรัพย์  แสนกล้า
2. เด็กชายธีรภัทร  สถิตสุข
3. เด็กชายเจตริน  เหมาเหมาะดี
 
1. นางสาวกิตติยา  นาคกระแสร์
2. นายเรวัตร  ตัณฑ์สุระ
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  สัมพันธ์
2. เด็กชายธีรวัตร  ยิ่งดี
3. เด็กชายอภิเดช  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวกิตติยา  นาคกระแสร์
2. นายเรวัตร  ตัณฑ์สุระ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.666 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติยา  ปานทอง
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อิ่มเฟือง
3. เด็กหญิงวริศรา  ชัยดี
 
1. นางวันเพ็ญ  สุปิงคลัด
2. นายจำนงค์  ชอบดี