สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศุภผล
2. เด็กหญิงนริศรา  สุขยา
3. เด็กหญิงศวิตา  แสนกล้า
 
1. นางธัญธิดา  สครรัมย์
2. นางยุพาวดี  บุญทวี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลมาศ  หมายสม
2. เด็กหญิงนภารัตน์  แสนกล้า
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สายน้อย
 
1. นางธัญธิดา  สครรัมย์
2. นางสาวศิริรัตน์  ศิลปสิทธิ์