สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  สุขกลาง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สุขสงวน
3. เด็กหญิงอาลิสา  แสนกล้า
 
1. นางลักษมี  เกษรัตน์
2. นางสาวพรพรรษา  ปรัชญามาศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. นางสาวธีราภรณ์  เกษแก้ว
2. นางสาวพัชรี  ดาทอง
3. นางสาววรรณภา  ปานทอง
 
1. นางลักษมี  เกษรัตน์
2. นางสาวพรพรรษา  ปรัชญามาศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษณะ  แจ่มโพธิ์
2. เด็กชายรชต  ก่อแก้ว
3. เด็กชายศุภชัย  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพรพรรษา  ปรัชญามาศ
2. นางยุพาวดี  บุญทวี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลักขษร
2. เด็กหญิงพรรพษา  มหาโยธี
3. เด็กหญิงศิริกานดา  สุขยา
4. เด็กหญิงสุทธิสา  อุปถัมภ์
5. เด็กหญิงสุนิสา  มั่นหมาย
 
1. นางเขมจิรา  เนื้อนิล
2. นางสมพร  สีหานาม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ครองศิลป์
2. เด็กหญิงประภัสรา  มั่นหมาย
3. เด็กหญิงเกศสุดา  ยอดรักษ์
 
1. นางสุภา  บรมสุข
2. นางณีรวรรณ์  อุทัยเรือง
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กอนรัมย์
2. เด็กชายสุรบดินทร์  สุขสงวน
 
1. นางธัญธิดา  สครรัมย์
2. นางสาวอารีรัตน์  ทองดา