สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วรรณมานะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  สายน้อย
 
1. นางสาวพรพรรษา  ปรัชญามาศ
2. นางยุพาวดี  บุญทวี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ห่อยไธสง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ทองดา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สำราญใจ
 
1. นางเขมจิรา  เนื้อนิล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ถาวรกูล
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  กระแจะจันทร์
 
1. นางเขมจิรา  เนื้อนิล
2. นางสาวอารีรัตน์  ทองดา