สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชอบลคร
2. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  ชอบธรรม
3. เด็กชายณัฐพล  อินทร์งาม
4. เด็กหญิงณัฐริกา  จันปุ่ม
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  อินทร์งาม
6. เด็กหญิงปณิตา  สาแก้ว
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  รอดภัย
8. เด็กหญิงภัทรนันท์  วิเศษ
9. เด็กหญิงยุพเรศ  แข็งแรง
10. เด็กหญิงศศิธร  โดดชอง
11. เด็กหญิงสมฤทัย  พรหมสาขา
12. เด็กหญิงสายธาร  หวังผล
13. เด็กหญิงอภิชญาช์  ชอบธรรม
14. เด็กหญิงอลิษา  วรสาร
15. เด็กหญิงอัญชลี  ปานเพชร
 
1. นางประนอม  น่วมจะโป๊ะ
2. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
3. นางณัฐณิชา  บุญยงค์
4. นางอำนวย  เคลือบสูงเนิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงอลิษา  วรสาร
 
1. นายสุทัศน์  สาระไลย์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงคัทรียา  จำเริญดี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำใบ
3. เด็กหญิงมณธิชา  อมรประภาธีรกุล
4. เด็กหญิงระวีวรรณ  มะลิลา
5. เด็กหญิงศิริกานต์  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงอรณิชา  ใจกล้า
 
1. นางจรรยา  สมพร้อม
2. นางอำนวย  เคลือบสูงเนิน
3. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ