สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ศิรินัย
2. เด็กชายชินดนัย  อ้วนสาเล
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  สิริวัฒน์
4. เด็กหญิงฐิติพร  พรมโคตร
5. เด็กชายธีรยุทธ  หวังผล
6. เด็กชายศิริวัฒน์  ทองแม้น
7. เด็กหญิงอารียา  นาคปานเสือ
8. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  อินทร์ทอง
 
1. นางพูลสุข  พิศวงปราการ
2. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
3. นางนงคราญ  มุ่งดี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมโคตร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  บรรเทิงใจ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายบูรพา  เงางาม
2. เด็กชายประภัส  เกตุจุมพล
 
1. นายศิรสิทธิ์  ยืนยง
2. นายเปลื้อง  งามยิ่งยืน