สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.27 ทองแดง 4 1. เด็กชายพลเอก  เงางาม
2. เด็กชายอนุชา  สุขพร้อม
 
1. นางพูลสุข  พิศวงปราการ
2. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชอบลคร
2. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  ชอบธรรม
3. เด็กชายณัฐพล  อินทร์งาม
4. เด็กหญิงณัฐริกา  จันปุ่ม
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  อินทร์งาม
6. เด็กหญิงปณิตา  สาแก้ว
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  รอดภัย
8. เด็กหญิงภัทรนันท์  วิเศษ
9. เด็กหญิงยุพเรศ  แข็งแรง
10. เด็กหญิงศศิธร  โดดชอง
11. เด็กหญิงสมฤทัย  พรหมสาขา
12. เด็กหญิงสายธาร  หวังผล
13. เด็กหญิงอภิชญาช์  ชอบธรรม
14. เด็กหญิงอลิษา  วรสาร
15. เด็กหญิงอัญชลี  ปานเพชร
 
1. นางประนอม  น่วมจะโป๊ะ
2. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
3. นางณัฐณิชา  บุญยงค์
4. นางอำนวย  เคลือบสูงเนิน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงอลิษา  วรสาร
 
1. นายสุทัศน์  สาระไลย์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ศิรินัย
2. เด็กชายชินดนัย  อ้วนสาเล
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  สิริวัฒน์
4. เด็กหญิงฐิติพร  พรมโคตร
5. เด็กชายธีรยุทธ  หวังผล
6. เด็กชายศิริวัฒน์  ทองแม้น
7. เด็กหญิงอารียา  นาคปานเสือ
8. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  อินทร์ทอง
 
1. นางพูลสุข  พิศวงปราการ
2. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
3. นางนงคราญ  มุ่งดี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมโคตร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  บรรเทิงใจ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายบูรพา  เงางาม
2. เด็กชายประภัส  เกตุจุมพล
 
1. นายศิรสิทธิ์  ยืนยง
2. นายเปลื้อง  งามยิ่งยืน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงคัทรียา  จำเริญดี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำใบ
3. เด็กหญิงมณธิชา  อมรประภาธีรกุล
4. เด็กหญิงระวีวรรณ  มะลิลา
5. เด็กหญิงศิริกานต์  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงอรณิชา  ใจกล้า
 
1. นางจรรยา  สมพร้อม
2. นางอำนวย  เคลือบสูงเนิน
3. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิราพร   จันทร์นอก
2. เด็กหญิงชุติกานต์   หวังผล
3. เด็กหญิงปิยณัฐ   สืบเพ็ง
 
1. นางจรรยา    สมพร้อม
2. นางสาวนัฐพัฒนี   พงษ์สุขธนพ