สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.33 เงิน 12 1. เด็กชายทวีศักดิ์  กระจับหอม
2. เด็กชายประวีร์  มะโนขาว
 
1. นายกิตติลักษณ์  กุลัพบุรี
2. นางสังวาลย์  กลีบแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองวิจิตร
 
1. นางสาวปิยธิดา  น้อมมนัส
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอารียา  งามงอน
 
1. นางบุปผา  แก่นอินทร์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.666 ทอง 8 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ลืมไม่มิด
2. เด็กหญิงรัชนก  สมัครเดียว
3. เด็กหญิงลวัณรัตร  ขุนน้อย
 
1. นางบุปผา  แก่นอินทร์
2. นายสนัย  ชัยยา