สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขนาด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายปณวัฒน์  บุตรดี
 
1. นางสัมฤทธิ์  ผลเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิดาพร  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ยอดสิงห์
 
1. นางนิรชา  จันดารักษ์
2. นางสัมฤทธิ์  ผลเจริญ