สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขนาด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดสิงห์
2. เด็กหญิงสุรัตวดี  วงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสมจิต  ปัดถา
2. นางสาวธรณ์วรรณ  พิมพา