สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงนวดี  วิยาสิงห์
 
1. นายสมบูรณ์  นิลทัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงเยาวภา  วิยาสิงห์
 
1. นางสาวรุ่งเพชร  วิยาสิงห์
2. นางสาวพลับพลึง  บุญเจาะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตรัตน์  ไตรพรม
2. เด็กหญิงกุลวดี  บุญธรรม
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิยาสิงห์
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วิยาสิงห์
5. เด็กชายจิรศักดิ์  ยงเพชร
6. เด็กหญิงจุรีมาศ  วิยาสิงห์
7. เด็กหญิงชลธิชา  วิยาสิงห์
8. เด็กหญิงชลินธร  วิยาสิงห์
9. เด็กชายชินกรณ์  วิยาสิงห์
10. เด็กชายณัฐกิตติ์  ไตรพรม
11. เด็กหญิงณัฐมล  วิยาสิงห์
12. เด็กหญิงณัฐมล  สุดสอาด
13. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ไตรพรม
14. เด็กหญิงธัญญา  เหมหงษ์
15. เด็กหญิงนฤนาถ  บุญหลัง
16. เด็กชายพงษ์ธวัช  ศรีสุข
17. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แก้วสมุทร
18. เด็กชายพรนรันดร์  วิยาสิงห์
19. เด็กหญิงวชิรารัตน์  สันทาลุนัย
20. เด็กชายวันชนะ  พิมพ์พระ
21. เด็กชายวุฒิชัย   ศุภนาม
22. เด็กหญิงศศิธร  สมัญญา
23. เด็กหญิงศิริญญา   วิยาสิงห์
24. เด็กหญิงสุภารัตน์  วิยาสิงห์
25. เด็กหญิงสุภารัตน์  ไตรพรม
26. เด็กหญิงสุวันษา  สุธาอรรถ
27. เด็กหญิงอนันตญา  วิยาสิงห์
28. เด็กชายอมรชัย  บุญสม
29. เด็กชายอาทิตย์  วิยาสิงห์
30. เด็กหญิงอินทรา  ไตรพรม
31. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงเงิน
32. เด็กหญิงไพลิน  บุดดางาม
 
1. นางจิตรา  สาลีบุตร
2. นางบุสดา  วิยาสิงห์
3. นายชวินทร์  วิยาสิงห์
4. นายศุภชัย  ไม้เลิศหล้า
5. นางสาวจิรวรรณ  วิยาสิงห์
6. นายฐิติกร  สวนศรี
7. นางบังอร  ลือชา
8. นางสาวนุชนารถ  รุ่งเรือง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัตเทพ  วิยาสิงห์
2. เด็กชายศักดา  เกสรศักดิ์
3. เด็กชายสุรพงค์  ไตรพรม
 
1. นางบังอร  ลือชา
2. นายชวินทร์  วิยาสิงห์