สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีนนิษา  บุญมาก
2. เด็กหญิงณัฐฐา  วาลุลัง
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โต๊ะงาม
 
1. นายวราศักดิ์  สาคร
2. นางวรณัน  สาคร
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาภา  อุไร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โฉมรัมย์
3. เด็กชายสุพัฒน์  โฉมสุข
 
1. นายวราศักดิ์  สาคร
2. นางวรณัน  สาคร