สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภาสดา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  มณีศรี
3. เด็กหญิงสมฤทัย  แผ่นทอง
 
1. นางสาวอรประภา  นับถือดี
2. นางอุมาพร  ประดับสุข
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ดาทอง
 
1. นางเยาวเรศ  บริบูรณ์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีนนิษา  บุญมาก
2. เด็กหญิงณัฐฐา  วาลุลัง
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โต๊ะงาม
 
1. นายวราศักดิ์  สาคร
2. นางวรณัน  สาคร
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาภา  อุไร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โฉมรัมย์
3. เด็กชายสุพัฒน์  โฉมสุข
 
1. นายวราศักดิ์  สาคร
2. นางวรณัน  สาคร